Algemene Voorwaarden LuggageMasters

 Artikel 1. Definities

 1. Luggagemasters is besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het vervoeren van Bagage van en naar een (vakantie)bestemming.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Luggagemasters en Luggagemasters de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.4. Luggagemasters accepteert geen orders van commerciële wederverkopers, behalve die van geautoriseerde wederverkopers.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en Luggagemasters.
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Luggagemasters en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, alsmede alle andere door Luggagemasters ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een overeenkomst, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Bagage’ verstaan, maar is niet beperkt tot: rolcontainers en palletboxen.
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Zending’ verstaan: de bagage die op grond van de overeenkomst wordt vervoerd.
 7. Onder ‘CMR’ wordt verstaan: verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, Genève, 19-05-1956.
 8. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: www.luggagemasters.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Luggagemasters en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten die Luggagemasters aanbiedt.
 2. Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Luggagemasters overeengekomen.  
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Luggagemasters zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Luggagemasters komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de offerte van Luggagemasters schriftelijk heeft bevestigd.
 2. De offertes van Luggagemasters zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Herroeping door middel van bedenktermijn is uitsluitend telefonisch mogelijk tot veertien (14) dagen nadat de bevestiging heeft plaatsgebonden zoals genoemd in artikel 3.1. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht brengt Luggagemasters € 35,00 incl. Btw in rekening en dit zal in mindering worden gebracht op de crediteringsnota.
 4. Uiterlijk 5 dagen voor de ophaaldatum in Nederland en 5 dagen voor uw vertrek op de plaats van bestemming kan uw opdracht nog aangepast worden per telefoon of email.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Luggagemasters zal zich inspannen de Diensten en de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Luggagemasters hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Luggagemasters dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Diensten zijn afgerond.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Luggagemasters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan Luggagemasters worden verstrekt. Luggagemasters gaat daarnaast uit van een correct en volledig ingevuld vervoersdocument.
 5. Luggagemasters is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Diensten.
 6. De Bagage zal opgehaald worden opgehaald op de aangegeven locatie en wordt door middel van de inzet van vrachtvervoerder gebracht naar de overeengekomen bestemming.  
 7. Tenzij dit redelijkerwijs niet van Luggagemasters gevraagd kan worden, wordt er op alle dagen van de week geleverd, met uitzondering van de zondagen en de algemeen erkende feestdagen nationaal en internationaal.
 8. Als we een Zending niet kunnen afleveren omwille van een onjuist adres, zullen we alles doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om het juiste adres te achterhalen. We stellen u op de hoogte van de aanpassing en leveren de zending af op het juiste adres, of ondernemen althans een poging daartoe.
 9. Leveringen aan postbusadressen worden niet aanvaard.
 10. Na acceptatie ten vervoer kan, tenzij uitdrukkelijk anders met de Opdrachtgever overeengekomen, het afleveradres niet meer worden gewijzigd. Zolang de zending nog niet is afgeleverd kan de Opdrachtgever Luggagemasters verzoeken deze retour te zenden. Luggagemasters zal zich vervolgens inspannen gevolg te geven aan zo’n verzoek.
 11. Ten aanzien van vervoer van (uitgaande) Internationale Zendingen is de nagestreefde overkomstduur afhankelijk van het land of het gebied van bestemming. 

 

Artikel 5. Bagage

 1. Opdrachtgever verklaart bij het aangaan van de Overeenkomst dat de inhoud van de Bagage overeenkomt met de vereisten van de douane.
 2. Vervoerd worden palletboxen met de volgende maten en gewichten:
  - blokpallet met de maten: 100cm x 120cm x 100 cm met een maximum gewicht van 350 kg.
  - europallet met de maten: 80cm x 120cm x 120 cm met een maximum gewicht van 300 kg.
  - skipallet met de maten: 85 cm x 71 cm x 190 cm met een maximum gewicht van 300 kg.
 3. De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid om te voldoen aan de voorgeschreven maten en gewichten. Er worden geen items los van de pallets vervoerd.
 4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de zending naar behoren is gelabeld en dat het label of de labels door u stevig op een prominente en voor ons duidelijk zichtbare plek aan de buitenzijde van de Zending zijn aangebracht, dat de contactgegevens van de ontvanger volledig vermeld zijn tijdens zowel het verstrekken van de opdracht als het aangaan van de overeenkomst en dat de inhoud van de zending veilig en zorgvuldig door u is voorbereid en verpakt ter bescherming tegen risico’s van vervoer of vervulling door Luggagemasters.
 5. Waardevolle goederen zoals edelstenen, edelmetalen, juwelen, geld, handelspapieren, onbeschermd meubilair, glas of porselein, kunstvoorwerpen, antiek en belangrijke documenten zoals paspoorten, tenders en aandeel- of optiebewijzen behoren niet via ons distributienetwerk te worden verstuurd, aangezien in dat netwerk apparatuur wordt gebruikt voor mechanische verwerking en geautomatiseerde sortering en zendingen meerdere malen op voertuigen worden geladen en gelost, wat tot verlies en/of beschadiging zou kunnen leiden.
 6. Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid om de zending te verzekeren.
 7. De opdrachtgever stemt ermee in dat wijzelf of enige overheidsinstantie, waaronder douane en veiligheidsdiensten, uw zending op elk moment kunnen openen en inspecteren. Wanneer u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden accepteert u eventuele vertraging ten gevolge van de inspectie door partijen anders dan de Luggagemasters en bent u zich bewust dat hier geen financiële compensatie in welke vorm dan ook voor gearrangeerd wordt.

 

Artikel 6. Weigering en staking van vervoer

 1. Luggagemasters en haar logistieke onderaannemer(s) kunnen het vervoer van een Zending, desgevraagd onder opgave van redenen, weigeren, opschorten of staken indien:
  - de Opdrachtgever niet voldoet aan de voorwaarden die Luggagemasters heeft gesteld voor acceptatie tot vervoer van de zending (ten aanzien van bijvoorbeeld: betaling, plaats van aanbieding, verstrekking of vermelding van gegevens, gebruik van een Vervoersdocument, gebruik van een barcode, inhoud, gewicht en afmetingen);
  - het vervoer van de zending gevaar kan opleveren voor personen of zaken; dit geldt in ieder geval voor vervoer van goederen, waarop de nationale- of internationale wet- en regelgeving inzake vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing is;
  - het vervoer bij wet of overheidsvoorschrift is verboden, of Luggagemasters aanwijzingen heeft dat het vervoer strijdig kan zijn met de wet of een overheidsvoorschrift;
  - Luggagemasters een andere gegronde reden tot weigering, opschorting of staking heeft, waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlogen of gewapende conflicten, (werk)stakingen.
 2. In geval van weigering of staking van het vervoer van een zending stelt Luggagemasters de Opdrachtgever, voor zover mogelijk, in staat weer in het bezit te komen van de zending alsmede van de eventueel daarbij overgelegde bescheiden.

 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Luggagemasters is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel Luggagemasters goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Luggagemasters vrij om de Overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Luggagemasters op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Luggagemasters op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Luggagemasters nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Luggagemasters tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Luggagemasters gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Luggagemasters gerechtigd de Overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De Opdrachtgever daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.
 7. Luggagemasters kan de Overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Luggagemasters gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

 

Artikel 8. Betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. De kosten zijn afhankelijk van de bestemming en zullen worden vermeld in de offerte.  
 3. De betaling geschiedt in beginsel vooraf, middels een factuur of online via tikkie. Achteraf betalen is enkel mogelijk indien dit vooraf is overeengekomen met Luggagemasters.
 4. De factuur dient binnen veertien (14) dagen betaald te worden.

 

Artikel 9. Omvang aansprakelijkheid

 1. De omvang van onze aansprakelijkheid, behoudens de gevallen genoemd in artikel 9, voor verlies, beschadiging of vertraging van uw zending of een deel ervan als gevolg van het vervoer is als volgt beperkt: Als we uw zending over de weg vervoeren in, naar of vanuit een land dat is aangesloten bij CMR, dan wordt onze aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van uw zending bepaald door het CMR en is zij derhalve beperkt tot 8,33 bijzondere trekkingsrechten per kilo (dat is ongeveer 10 euro per kilo, onder voorbehoud van wijzigingen van de wisselkoers). In het geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid kan de vervoerder zich niet op deze limiet beroepen. Zie artikel 8:1108 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Luggagemasters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Luggagemasters is uitgegaan van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Luggagemasters is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 3. Luggagemasters is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 10. 
 4. Indien sprake is van vertraging bij de levering van de Bagage, niet zijnde een geval onder 9.1 en 9.3, zal Luggagemaster een schadevergoeding betalen naar redelijkheid met een maximum bedrag van de gehele vrachtprijs.  
 5. Indien Luggagemasters aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Luggagemasters is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Luggagemasters verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel dat Luggagemasters niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het tussen Ondernemer en Luggagemasters overeengekomen bedrag.
 6. Luggagemasters is op geen enkele wijze verantwoordelijk dat de zending ook daadwerkelijk wordt aangenomen door de ontvangende partij. De klant is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de ontvangende locatie betreffende de aflevering. Dit dient voor het maken van de boeking overeengekomen te zijn met de ontvangende partij. Na getekend ontvangst ligt de verantwoordelijkheid bij de ontvangende partij of de klant.
 7. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Luggagemasters. 
 8. Luggagemasters is op geen enkele wijze gebonden aan de inhoud zoals door de klant gesteld en/of aangegeven in de vrachtbrief.
 9. Luggagemasters is niet aansprakelijk wanneer wij enige verplichting tegenover u niet vervullen als gevolg van:
  a) Omstandigheden buiten onze controle, welke onder overmacht vallen. Zie artikelen 8:23 BW (binnenlands vervoer van goederen), 8:1098, 8:1108, 8:1110, 8:1114, 8:1115, 8:1117 en 8:1118 BW (vervoer over de weg) Zie de artikelen ook voor de wettelijke verplichtingen van onze klanten, het niet nakomen van deze verplichtingen daarvan heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van de vervoerder.
  b) Handelingen of omissies van uw kant of derden:
  i. Verzuim van uw kant (al dan niet door toedoen van enige andere partij met een vermeend belang in de Zending) in het vervullen van uw verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden, met name de hiervoor in artikel 13 vermelde waarborgen;
  ii. De schade door handelingen of nalatigheid van de Opdrachtgever, de ontvanger of hun assistenten is opgetreden;
  iii. Handelingen of omissies van functionarissen van douaneautoriteiten of overheidsinstanties.
  iv. De aanwezigheid van verboden goederen in de Zending, zelfs al hebben we de Zending abusievelijk aanvaard.
  v. Onze weigering om illegale betalingen in uw naam uit te voeren
 10. De aansprakelijkheid van Luggagemasters uit hoofde van de Overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. Dit bedrag zal nooit meer bedragen dan maximaal 100% van de door Luggagemasters in rekening gebrachte factuur.
 11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Luggagemasters waardoor tijdige, volledige of juiste uitvoering van haar Diensten en/of de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 
 2. Luggagemasters kan gedurende een periode van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 3 weken, is iedere partij gerechtigd om de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst, zulks geheel ter eigen beoordeling, te annuleren, te ontbinden of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Onder overmacht wordt verstaan, maar is niet beperkt tot: ziekte van werknemers en/of derden of Luggagemasters zelf, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Luggagemasters of haar leveranciers en/of ingeschakelde derden alsmede enige andere wanprestatie van leveranciers en/of ingeschakelde derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 
 3. Indien de Opdrachtgever ervoor kiest om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens overmacht, heeft hij echter wel de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en Luggagemasters hiervoor te betalen.

 

Artikel 12. Klachten en claims

 1. Opdrachtgever meldt klachten over de diensten of door hem ondervonden schade of verlies, onverwijld – maar uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na ontdekking – schriftelijk aan Luggagemasters. Het klachtrecht van de opdrachtgever vervalt bij gebreke van een tijdige klacht, dus 21 dagen. Het risico van het niet direct melden ligt in dergelijk geval bij de Opdrachtgever. De schadeclaim vervalt na twaalf (12) maanden.
 2. Luggagemasters neemt elke klacht en schadeclaim serieus en zal trachten een oplossing te zoeken voor het probleem.
 3. De Opdrachtgever dient de melding van de klacht/claim dusdanig gedetailleerd te omschreven, zodat Luggagemasters in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Luggagemasters vervolgens in de gelegenheid te stellen een klacht/claim te (doen) onderzoeken. Indien voor dergelijk onderzoek noodzakelijk is dat Luggagemasters toegang krijgt tot de zending, werkt Opdrachtgever hier aan mee.
 4. Indien sprake is van een gegronde klacht/claim, dan zal Luggagemasters binnen redelijke termijn zorgen voor een passende oplossing.
 5. Bij acceptatie door ons van uw claim of een deel ervan garandeert u ons dat enige derde partij die een belang heeft in de zending afstand heeft gedaan van enig recht, verhaal of redres waartoe zij gerechtigd zouden kunnen zijn door subrogatie of anderszins;

 

Artikel 13. Identiteit

 1. Luggagemasters is bij KvK geregistreerd met het nummer 72071141 en draagt vestigingsnummer 000040204529. Luggagemasters is gevestigd te Heemstede aan de Beethovenlaan 15 (2102 SE).  
 2. Luggagemasters is per email te bereiken via info@luggagemasters.nl, middels website www.luggagemasters.nl

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Luggagemasters en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen Luggagemasters en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de rechtbank Noord-Holland.

 

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Luggagemasters heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Tenzij anders bepaald of overeengekomen zijn wijzigingen en aanvullingen tot nader order van toepassing op alle Vervoerovereenkomsten die op en na de door Luggagemasters bekend gemaakte datum van invoering van de wijzigingen en/of aanvullingen tot stand komen.
 2. Op alle werkzaamheden en overeenkomsten van Luggagemasters zijn van toepassing;
  a. Nationaal vervoer over de weg: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), steeds de meest actuele versie daarvan zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
  b. Internationaal vervoer over de weg: Verdrag betreffende de Overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, in de door Nederland bekrachtigde versie (CMR);


Versie 1.0

Juli 2018